Chính sách vận chuyển, giao hàng

Các dịch vụ, sản phẩm do công ty chúng tôi cung cấp đều thể hiện dưới hình thức phần mềm nên sẽ được bàn giao cho khách hàng trực tiếp trên môi trường internet.

Hợp đồng và các hồ sơ thanh toán, quyết toán, bàn giao dịch vụ, sản phẩm được thực hiện theo sự thống nhất giữa các bên tham gia và theo quy định của pháp luật Việt Nam.